Phần mềm một cửa điện tử của Thành phố Bắc Giang đã được nâng cấp và hoạt động với tên miền: http://motcuathanhpho.bacgiang.gov.vn/

Vui lòng bấm vào đây để tiếp tục.