Tổ chức hội và Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục: (LT cấp tỉnh)Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các chi cục QLNN trực thuộc sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố chuẩn bị hồ sơ đề nghị ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các Chi cục QLNN trực thuộc Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ;
- Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà khối cơ quan chuyên môn, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang;
- Điện thoại: 0240.3.854.350; Fax: 0240.3.858.450;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;
Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định, xây dựng Tờ trình báo cáo UBND tỉnh;
Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định và gửi kết quả cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

2, Cách thực hiện:

Gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Tờ trình của Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đề nghị ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các Chi cục QLNN trực thuộc Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
2. Dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các Chi cục QLNN trực thuộc Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4, Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan có tổ chức đề nghị ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, cơ quan thuộc UBND tinh, các Chi cục QLNN trực thuộc Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các Chi cục QLNN trực thuộc Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương;
- Quyết định số 208/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;
- Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Bắc Giang.