Tổ chức hành chính, sự nghiệp Nhà nước

Thủ tục: (LT cấp tỉnh)Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố chuẩn bị hồ sơ đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ;
- Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà khối cơ quan chuyên môn, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang;
- Điện thoại: 0240.3.854.350; Fax: 0240.3.858.450;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;
Bước 2: Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Sở Nội vụ yêu cầu cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản giải trình bổ sung hoặc theo ủy quyền của UBND tỉnh tổ chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo UBND tỉnh
Bước 3: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập hoàn tất hồ sơ và các thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh
Bước 4: UBND tỉnh căn cứ vào văn bản đề nghị thành lập, văn bản thẩm định để quyết định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
1. Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
2. Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);
3. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
4. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:01 (bộ)

4, Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn thẩm định: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Thời hạn ra Quyết định: 20 ngày làm việc kể từ khi Sở Nội vụ có văn bản thẩm định

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan có tổ chức đề nghị thành lập.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập của UBND tỉnh

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị tríviệc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/06/2012 của Tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND Tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về phân ccáp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang.
- Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Bắc Giang.