Thi đua khen thưởng

Thủ tục: (LT cấp tỉnh)Xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh”, “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà khối cơ quan chuyên môn, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang;
- Điện thoại: 0240.3.854.350; Fax: 0240.3.858.450;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;
Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ khen thưởng, xin ý kiến Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh;
Bước 3: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Nội vụ;
Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định khen thưởng. Sở Nội vụ hoàn thiện thủ tục khen thưởng và thông báo cho đơn vị trình khen thưởng biết.

2, Cách thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ. - Gửi qua đường bưu điện.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Tờ trình của cơ quan, đơn vị có tập thể đề nghị khen thưởng;
2. Biên bản họp Hội đồng TĐKT;
3. Báo cáo thành tích của tập thể, có xác nhận của cơ quan đề nghị.
 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

4, Thời hạn giải quyết:

22 ngày làm việc đối với hồ sơ không phải xin ý kiến hiệp y; 25 ngày làm việc đối với hồ sơ phải xin ý kiến hiệp y (trừ trường hợp phải xin ý kiến của Hội đồng TĐKT tỉnh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định tặng Cờ của UBND tỉnh và tiền thưởng.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Thông tư số 02/2011/TT – BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ- CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Quyết định số 309/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Qui định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Bắc Giang.