Thi đua khen thưởng

Thủ tục: (LT cấp tỉnh)Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.
- Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà khối cơ quan chuyên môn, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang;
- Điện thoại: 0240.3.854.350; Fax: 0240.3.858.450;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;
Bước 2: Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ khen thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc đối với các hồ sơ đủ điều kiện, 10 ngày làm việc đối với các trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y (trừ các đối tượng xin ý kiến Hội đồng TĐKT tỉnh);
Bước 3: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Nội vụ;
Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc (trong thời hạn 03 ngày làm việc đối với trường hợp khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực thể thao, văn hoá- nghệ thuật, giáo dục- đào tạo và thông tin- truyền thông), kể từ ngày có quyết định khen thưởng, Sở Nội vụ hoàn thiện thủ tục khen thưởng và thông báo cho đơn vị trình khen thưởng biết.

2, Cách thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ. - Gửi qua đường bưu điện.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
1. Tờ trình kèm theo danh sách cơ quan, đơn vị có tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng;
2. Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng;
3. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của cơ quan đề nghị (theo mẫu)
* Riêng đối với khen thưởng cho cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực thể thao, văn hoá- nghệ thuật, giáo dục- đào tạo và thông tin- truyền thông, thành phần hồ sơ gồm có:
1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng;
2. Bản sao điều lệ giải hoặc thể lệ cuộc thi;
3. Bản sao giấy chứng nhận thành tích hoặc quyết định công nhận của Ban Tổ chức giải;
4. Bản sao Quyết định tổ chức cuộc thi hoặc quy chế hay điều lệ cuộc thi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (đối với cuộc thi cấp tỉnh)
 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

4, Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn thẩm định: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp không phải xin ý kiến hiệp y); 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp phải xin ý kiến hiệp y); - Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Nội vụ; - Thời hạn thông báo và trả kết quả cho đơn vị trình khen: 10 ngày làm việc kể từ khi có quyết định khen thưởng (03 ngày làm việc đối với trường hợp khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực thể thao, văn hoá- nghệ thuật, giáo dục- đào tạo và thông tin- truyền thông)

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Công dân Việt Nam, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Giang.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT- Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định khen thưởng, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Thông tư số 02/2011/TT – BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ- CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Quyết định số 309/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Qui định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định 284/2012/QĐ-UBND tỉnh ngày 08/9/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực thể thao, văn hóa-nghệ thuật, giáo dục-đào tạo và thông tin-truyền thông.

- Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Bắc Giang.