Quản lý biên chế

Thủ tục: (LT cấp tỉnh)Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh, thành phố khác hoặc từ khối Đảng, đoàn thể vào biên chế HCSN của tỉnh.

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức làm hồ sơ gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ;
- Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà khối cơ quan chuyên môn, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang;
- Điện thoại: 0240.3.854.350; Fax: 0240.3.858.450;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;
Bước 2: Phòng Công chức, viên chức thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc xem xét, quyết định;
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển trả cơ quan sử dụng cán bộ, công chức.

2, Cách thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ. - Gửi qua đường bưu điện.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:
1. Công văn đề nghị tiếp nhận;
2. Bản sao có chứng thực Quyết định điều động (thuyên chuyển) công tác nơi cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc;
3. Đơn xin chuyển công tác;
4. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức;
5. Bản sao có chứng thực quyết định tuyển dụng vào biên chế;
6. Bản sao có chứng thực Quyết định lương hiện hưởng;
7. Phiếu đánh giá công chức, viên chức;
8. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ (có liên quan).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4, Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh, thành phố khác hoặc từ khối Đảng, đoàn thể vào biên chế HCSN của tỉnh.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Căn cứ pháp lý

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008;
- Luật Viên chức năm 2010;
- Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;
- Quyết định số 208/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;
- Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Bắc Giang.