Lĩnh vực: Tổ chức hội và Tổ chức phi chính phủ 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 111.001 Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

Lĩnh vực: Văn thư lưu trữ 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 VTS02A Thẩm tra tài liệu hết giá trị