Đăng nhập

Nội Vụ

Thủ tục: Thủ tục Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới (gồm cả chia, tách, sáp nhập để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới)

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

Bước 2: UBND xã tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới, hoàn chỉnh Đề án, trình HĐND cùng cấp thông qua bằng Nghị quyết.

Sau khi có Nghị quyết của HĐND cùng cấp, UBND cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện xem xét. UBND cấp huyện có Tờ trình gửi Sở Nội vụ để thẩm định.

Bước 3: Căn cứ hồ sơ trình của UBND cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh.

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới;

2. Biên bản lấy ý kiến cử tri;

3. Nghị quyết đồng ý thông qua của HĐND cấp xã;

4. Tờ trình của UBND cấp xã;

b) Số lượng hồ sơ:02 (bộ).

4, Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Tờ trình của UBND cấp huyện

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

- Quyết định số 454/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Bắc Giang