Đăng nhập

Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tục: Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sử dụng mục đích khác ở rừng tự nhiên hoặc khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm gốc, rễ, cành, nhánh đối với cá nhân

1, Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Nông nghiệp và PTNT.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung.

b) Bước 2:  Phòng Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ, tham mưu Lãnh đạo UBND huyện ký văn bản chấp thuận hay không chấp thuận. Sau 10 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu UBND huyện không có ý kiến gì thì chủ rừng được khai thác theo hồ sơ đăng ký.

c) Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2, Cách thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Nông nghiệp và PTNT. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung. b) Bước 2: Phòng Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ, tham mưu Lãnh đạo UBND huyện ký văn bản chấp thuận hay không chấp thuận. Sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu UBND huyện không có ý kiến gì thì chủ rừng được khai thác theo hồ sơ đăng ký. c) Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện. - Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Bản đăng ký khai thác (theo mẫu);

- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (theo mẫu);

- Sơ đồ khu khai thác.

b) Số lượng hồ sơ:02 bộ.

4, Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn cho phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng tự nhiên của cá nhân trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không.

9, Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

- Thông tư số 35/2011/TT-BNN ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ;

- Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiất kế khai thác rừng.

File đính kèm