Đăng nhập

Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tục: Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

1, Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: nhận hồ sơ và xét duyệt hồ sơ

- Cộng đồng dân cư thôn nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Uỷ ban nhân dân cấp xã sau khi nhận được hồ sơ của cộng đồng dân cư thôn có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo Hội đồng giao rừng của xã thẩm tra về điều kiện giao rừng cho cộng đồng báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã;

+ Kiểm tra thực địa khu rừng dự kiến giao cho cộng đồng dân cư thôn để bảo đảm các điều kiện, căn cứ giao rừng theo quy định của pháp luật;

+ Xác nhận và chuyển hồ sơ của cộng đồng dân cư thôn đến Hạt Kiểm lâm cấp huyện;

Thời gian thực hiện bước 1 là 15 làm việc ngày kể từ sau khi nhận hồ sơ của cộng đồng dân cư thôn.

b) Bước 2: thẩm định và hoàn thiện hồ sơ

- Hạt Kiểm lâm cấp huyện sau khi nhận được hồ sơ từ Uỷ ban nhân dân cấp xã chuyển đến có trách nhiệm:

+ Tổ chức xác định ranh giới, diện tích, chất lượng rừng và hoàn thiện hồ sơ khu rừng sẽ giao cho cộng đồng dân cư;

+ Tổ chức thẩm định Kế hoạch quản lý rừng do cộng đồng dân cư thôn;

+ Lập tờ trình kèm theo hồ sơ, trình uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn;

Thời gian thực hiện bước 2 là 15 ngày làm việc.

c) Bước 3: quyết định việc giao rừng

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện sau khi nhận được tờ trình hồ sơ giao rừng do Hạt Kiểm lâm cấp huyện chuyển đến, xem xét quyết định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn;

- Quyết định giao rừng được gửi đến uỷ ban nhân dân cấp xã, Hạt Kiểm lâm cấp huyện và cộng đồng dân cư thôn;

Thời gian thực hiện bước 3 là 03 ngày làm việc.

d) Bước 4: Thực hiện quyết định giao rừng

- Khi nhận được quyết định giao rừng của uỷ ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm: tổ chức việc bàn giao rừng tại thực địa cho cộng đồng dân cư thôn có sự tham gia của các chủ rừng liền kề; việc bàn giao rừng phải lập thành biên bản bàn giao rừng có sự tham gia và ký tên của đại diện của các bên liên quan;

 - Sau khi nhận bàn giao rừng tại thực địa, cộng đồng dân cư thôn có trách nhiệm đóng mốc ranh giới khu rừng được giao với sự chứng kiến của đại diện uỷ ban nhân dân cấp xã và các chủ rừng liền kề;

Trong quá trình thực hiện các bước công việc nêu trên, khi hồ sơ đến cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm xem xét và bổ sung vào hồ sơ giao rừng những nội dung công việc của mỗi bước cho tới khi hoàn thành việc giao rừng; nếu cộng đồng dân cư thôn không đủ điều kiện được giao rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho cơ quan gửi đến và thông báo rõ lý do về việc cộng đồng dân cư thôn không được giao rừng;

Thời gian thực hiện bước 4 là 03 ngày làm việc. 

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại UBND cấp xã.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1- Đơn đề nghị giao rừng (theo mẫu);

2- Kế hoạch quản lý rừng do cộng đồng dân cư thôn lập cùng biên bản thông qua của cộng đồng thôn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4, Thời hạn giải quyết:

36 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

: Cộng đồng dân cư thôn.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Hạt Kiểm lâm cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định của UBND cấp huyện về việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn.  

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không.

9, Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP 15/12/2010.

File đính kèm