Đăng nhập

Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tục: Cho thuê rừng đối với cá nhân, hộ gia đình

1, Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tiếp nhận đơn và xét duyệt đơn

- Hộ gia đình, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn cho thôn họp toàn thể đại diện các hộ gia đình trong thôn để xem xét và đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã phương án và điều chỉnh phương án giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thôn;

+ Chỉ đạo Hội đồng giao rừng của xã thẩm tra về điều kiện thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị được thuê rừng báo cáo Uỷ ban nhân dân xã;

+ Kiểm tra thực địa khu rừng dự kiến cho hộ gia đình, cá nhân thuê để đảm bảo các điều kiện, căn cứ thuê rừng theo quy định của pháp luật; khu rừng thuê không có tranh chấp;

+ Xác nhận và chuyển đơn của hộ gia đình, cá nhân đến Hạt Kiểm lâm cấp huyện. Thời gian thực hiện bước 1 là 15 ngày làm việc.

b) Bước 2: Thẩm định và hoàn thiện hồ sơ

- Hạt Kiểm lâm cấp huyện sau khi nhận được hồ sơ từ Uỷ ban nhân dân cấp xã chuyển đến có trách nhiệm:

+ Tổ chức xác định ranh giới, diện tích, chất lượng rừng và hoàn thiện hồ sơ khu rừng sẽ cho thuê;

+ Chủ trì thẩm định tính khả thi của kế hoạch sử dụng rừng của hộ gia đình, cá nhân đề nghị thuê rừng;

+ Lập, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng (nếu có nhiều người cùng đề nghị thuê rừng trên cùng một địa điểm);

+ Gửi 01 bộ hồ sơ liên quan đến khu rừng tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Thời gian thực hiện bước 2 là 15 ngày làm việc”.

c) Bước 3: Quyết định cho thuê rừng

Sau khi nhận được hồ sơ của Hạt Kiểm lâm cấp huyện, UBND cấp huyện có trách nhiệm:

+ Xem xét và ký quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân;

+ Chuyển quyết định cho thuê rừng cho uỷ ban nhân dân cấp xã, Hạt Kiểm lâm huyện và hộ gia đình, cá nhân được thuê;

Thời gian thực hiện bước 3 là 03 ngày làm việc.

d) Bước 4: Thực hiện quyết định cho thuê rừng

- Khi nhận được quyết định cho thuê rừng của uỷ ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm:

+ Thông báo cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);

+ Tổ chức việc bàn giao rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân có sự tham gia của các chủ rừng liền kề; việc bàn giao rừng phải lập thành biên bản bàn giao rừng có sự tham gia và ký tên của đại diện các bên liên quan;

- Sau khi nhận bàn giao rừng tại thực địa hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm đóng mốc ranh giới khu rừng được thuê với sự chứng kiến của đại diện uỷ ban nhân dân cấp xã và các chủ rừng liền kề;

Trong quá trình thực hiện các bước công việc nêu trên, khi hồ sơ đến cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm xem xét và bổ sung vào hồ sơ thuê rừng những nội dung công việc của mỗi bước cho tới khi hoàn thành việc thuê rừng; nếu hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện được thuê rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho cơ quan gửi đến và thông báo rõ lý do về việc hộ gia đình, cá nhân không được thuê rừng;

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại UBND cấp xã.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thuê rừng (theo mẫu );

- Kế hoạch sử dụng rừng (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4, Thời hạn giải quyết:

36 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Hộ gia đình, cá nhân.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Hạt Kiểm lâm cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định của UBND cấp huyện về việc cho hộ gia đình, cá nhân thuê rừng.  

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không.

9, Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP 15/12/2010.

File đính kèm