Đăng nhập

Lao Động Thương Binh Xã Hội

Thủ tục: Hỗ trợ mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết;

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, Phòng Lao động - TB&XH có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi;

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ký Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi.

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản của UBND cấp xã

2. Đơn của gia đình, cá nhân hoặc văn bản đề nghị của tổ chức thực hiện mai táng người cao tuổi bị chết;

3. Bản sao giấy chứng tử;

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4, Thời hạn giải quyết:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Văn bản của UBND cấp xã 2. Đơn của gia đình, cá nhân hoặc văn bản đề nghị của tổ chức thực hiện mai táng người cao tuổi bị chết; 3. Bản sao giấy chứng tử; b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Cơ sở pháp lý

- Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi.
- Thông tư số 17/TT-LĐTBXH ngày 19/5/2011của Bộ Lao động – TB&XH quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội