Đăng nhập

Lao Động Thương Binh Xã Hội

Thủ tục: Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: UBND cấp xã nộp hồ sơ theo quy định đến Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện) Quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ký Quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp cấp xã

2. Tờ khai thông tin của người cao tuổi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

3. Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao sổ hộ khẩu.

4. Bản sao Quyết định của cơ sở bảo trợ xã hội về việc chuyển người cao tuổi về gia đình hoặc nhà xã hội đối với trường hợp người cao tuổi sống trong cơ sở bảo trợ xã hội được chuyển về địa phương.

5. Đơn của người nhận chăm sóc người cao tuổi có ý kiến đồng ý của người cao tuổi hoặc người giám hộ người cao tuổi và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (đủ điều kiện chăm sóc người cao tuổi)

6. Sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4, Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi. - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không.

9, Cơ sở pháp lý

- Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi.
- Thông tư số 17/TT-LĐTBXH ngày 19/5/2011của Bộ Lao động – TB&XH quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội

File đính kèm