Đăng nhập

Kế Hoạch và Đầu Tư

Thủ tục: Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh cá thể (tự nguyện)

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của uBND  huyện.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện tiếp nhận, viết phiếu hẹn, chuyển hồ sơ cho cán bộ Phòng Tài chính Kế hoạch xem xét, trình UBND cấp huyện có văn bản thông báo.

2, Cách thực hiện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của uBND huyện

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo tạm ngừng

b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

4, Thời hạn giải quyết:

Trong 5 ngày làm việc

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không.

9, Cơ sở pháp lý

- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ  về đăng ký doanh nghiệp

- Nghị định 05/2013/NĐ-CP ban hành ngày 09/01/2013  của Chính phủ  hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ  về đăng ký doanh nghiệp

-Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang.

File đính kèm