Đăng nhập

Kế Hoạch và Đầu Tư

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hộ cá thể

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố; cán bộ tiếp nhận hướng dẫn viết giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2:  Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm định và hoàn thiện giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Phòng tài chính - Kế hoạch trình lãnh đạo UBND huyện xem xét và ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hồ sơ được chuyển lại một cửa của UBND huyện

Bước 4: Cá nhân xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và lấy Giấy CN kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện.

2, Cách thực hiện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

2- Bản sao Chứng minh thư nhân dân;

3- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề đủ điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

4, Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận

8, Phí, lệ phí nếu có:

Lệ phí đăng ký kinh doanh: 100.000 đồng

( Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính)

9, Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ  về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

- Nghị định 05/2013/NĐ-CP ban hành ngày 09/01/2013  của Chính phủ  hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ  về đăng ký doanh nghiệp

-Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang.

File đính kèm