Đăng nhập

Giao Thông Vận Tải

Thủ tục: Chấp thuận điểm đấu nối vào đường huyện đang khai thác

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

-  Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố;

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính của huyện, thành phố tổ chức thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại hiện trường (nếu cần), trình lãnh đạo UBND huyện, thành phố ký kết quả giải quyết; giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp không giải quyết, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức, công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2, Cách thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố. - Gửi hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1- Đơn đề nghị xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Theo mẫu).

2- Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4, Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thành phố.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản chấp thuận

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải   hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

File đính kèm