Đăng nhập

Giáo dục và Đào Tạo

Thủ tục: Thủ tục Hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non ngoài công lập

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1. Các Trường mầm non nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2. Cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ trường mầm non;

Bước 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo ký hợp đồng với từng đối tượng;

Bước 4. Gửi thông báo kết quả ký hợp đồng tới các đối tượng và các Trường mầm non.

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại Phòng GD&ĐT huyện, thành phố.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin hợp đồng Lao động;

- Lý lịch cá nhân, giấy khai sinh;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp sư phạm mầm non;

- Bản sao Chứng minh thư nhân dân của đối tượng đủ điều kiện được ký hợp đồng.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4, Thời hạn giải quyết:

14 ngày làm việc sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng phòng GD&ĐT;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng GD&ĐT; 

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Hợp đồng lao động.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không. 

9, Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang.