Đăng nhập

Công thương

Thủ tục: Lựa chọn, giao doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chúc kinh doanh, khai thác và quản lý chợ

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện tổ chức, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - thuộc UBND các huyện, thành phố:

- Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện, thành phố nơi có chợ chuyền đổi.

- Thời gian tiếp nhận: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày UBND huyện, thành phố thông báo nhận hồ sơ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả;

Bước 2: Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (hoặc phòng Kinh tế thành phố) tiến hành xem xét, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ theo quy định và chuyển giao hồ sơ cho Ban chuyển đổi chợ huyện, thành phố để xem xét giải quyết.

Bước 3: Trong thời hạn 3 ngày, Ban chuyển đổi chợ huyện, thành phố có văn bản giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng Phương án, kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; Đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành xây dựng Phương án, kế hoạch trình Ban chuyển đổi chợ xem xét, quyết định trong thời hạn 30 ngày kể từ khi được giao nhiệm vụ.

Bước 4: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phương án chuyển đổi của doanh nghiệp, hợp tác xã, Ban chuyển đổi chợ có trách nhiệm thẩm định phương án, báo cáo kết quả thẩm định với UBND huyện, thành phố.

Bước 5: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Ban chuyển đổi chợ, UBND huyện ra Quyết định công nhận hoặc từ chối doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

Bước 6: Đại diện tổ chức, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện, thành phố nơi có chợ chuyển đổi, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn).

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - thuộc UBND huyện, thành phố.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Công văn giới thiệu năng lực, kinh nghiệm và đề nghị được lựa chọn, giao tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị;

- Trường hợp Ban quản lý, tổ quản lý chợ có nguyện vọng chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã để quản lý, khai thác chợ đang quản lý thì phải có phương án huy động vốn, dự thảo Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được thành lập để quản lý, khai thác chợ sau khi chuyển đổi.

b)  Số bộ hồ sơ:  03  (bộ).

4, Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ hết hạn nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, hợp tác xã.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật hợp tác xã.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện hoặc phòng Kinh tế.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã được giao nhiệm vụ xây dựng và hoàn chỉnh Phương án và kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

- Quyết định lựa chọn, giao doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ .

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không.

9, Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.