Đăng nhập

Công thương

Thủ tục: Đăng kí tham gia đấu thầu tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tổ chức đấu thầu thông báo nhận hồ sơ, đại diện tổ chức, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả -  UBND các huyện, thành phố;

- Địa chỉ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện, thành phố nơi có chợ đấu thầu.

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận tiếp nhận hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định.

Bước 2: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (hoặc phòng Kinh tế thành phố) tiến hành xem xét, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ dự thầu theo quy định và chuyển giao hồ sơ cho Ban chuyển đổi chợ huyện, thành phố để tổ chức đấu thầu theo quy định pháp luật;

Bước 3: Đại diện tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện, thành phố nơi có chợ chuyển đổi, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn).

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thành phố.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn dự thầu tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ;

- Báo cáo năng lực doanh nghiệp, hợp tác xã: tên gọi, trụ sở làm việc; số tài khoản và nơi mở tài khoản; ngành nghề kinh doanh; năng lực tài chính và kinh nghiệp tổ chức kinh doanh; số dự án đã và đang thực hiện…;

- Báo cáo về dự án đầu tư: Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu của phương án chuyển đổi chợ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Quyền lợi, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan trong thực hiện phương án; hiệu quả của phương án: số lao động sử dụng, lợi nhuận và thuế nộp ngân sách nhà nước; các đề xuất, kiến nghị và các cam kết thực hiện dự án.

- Các tài liệu liên quan (nếu có theo yêu cầu của thư mời thầu).

b)  Số bộ hồ sơ:  03  (bộ).

4, Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật hợp tác xã.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (hoặc phòng Kinh tế thành phố).

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Vào sổ đăng ký tham gia đấu thầu.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không.

9, Cơ sở pháp lý

- Luật đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan quy định về đấu thầu;

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.