Đăng nhập

Công thương

Thủ tục: Phê duyệt phương án bố trí sắp xếp ngành nghề kinh doanh, điểm kinh doang tại chợ (đối với chợ hạng 2, chợ hạng 3)

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện tổ chức, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - thuộc UBND các huyện, thành phố:

- Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện, thành phố nơi có chợ đầu tư xây dựng đề nghị phê duyệt Phương án.

- Thời gian tiếp nhận: thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định.

Bước 2: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (phòng Kinh tế thành phố) xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, tham mưu báo cáo lãnh đạo UBND huyện, thành phố mời các phòng, ban liên quan tham gia, thành lập tổ thẩm định;

- Trong quá trình thẩm định Phương án, tổ thẩm định có quyền yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung Phương án bố trí sắp xếp ngành nghề kinh doanh, điểm kinh doanh tại chợ đề nghị phê duyệt;

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (phòng Kinh tế thành phố) trình lãnh đạo UBND huyện, thành phố ký kết quả giải quyết; giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3: Đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện, thành phố nơi có chợ đầu tư xây dựng đề nghị phê duyệt Phương án, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn).

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thành phố.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị phê duyệt Phương án bố trí sắp xếp ngành nghề kinh doanh, điểm kinh doanh của chủ thể quản lý chợ;

- Phương án bố trí sắp xếp ngành nghề kinh doanh, điểm kinh doanh tại chợ đề nghị phê duyệt.

b)  Số bộ hồ sơ:  05  (bộ).

4, Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thành phố

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt Phương án.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không.

9, Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.