Đăng nhập
Họ và Tên
: Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực LĐTB-XH huyện Hiệp Hòa
Ngày sinh
: 01-08-1989
Trình độ
: Đại học
Chức vụ
: Chuyên Viên
Đơn vị
: UBND huyện Hiệp Hòa
Số điểm
: 90
1 đánh giá
1 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá

Tổng số lượt đánh giá: 2 lượt