Đăng nhập
Họ và Tên
: Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực TN-MT thành phố Bắc Giang
Ngày sinh
: 11-08-1987
Trình độ
: Đại học
Chức vụ
: Chuyên Viên
Đơn vị
: UBND TP Bắc Giang
Số điểm
: 70
1 đánh giá
1 đánh giá
2 đánh giá
0 đánh giá

Tổng số lượt đánh giá: 4 lượt