Đăng nhập
Họ và Tên
: Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực Tư pháp thành phố Bắc Giang
Ngày sinh
: 06-08-1987
Trình độ
: Đại học
Chức vụ
: Chuyên viên
Đơn vị
: UBND TP Bắc Giang
Số điểm
: 86
7 đánh giá
5 đánh giá
2 đánh giá
0 đánh giá

Tổng số lượt đánh giá: 14 lượt