Đăng nhập
Đơn vị
Đơn vị cấp xã
 
 
Ngô Sách Hạnh
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ Công an
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ Công an
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Phương
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Tạ Quang Mạnh
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Dương Thị Huệ
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lê Đức Tứ
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Văn Thụy
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Đức Thắng
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Đức Thắng
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Một cửa xã Thanh Vân 1
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Phồn Xương
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Một cửa xã Thanh Vân 2
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Phồn Xương
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Hương
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ Công an
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ Công an
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lê Khắc Thuận
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Tạ Quang Mạnh
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Dương Thị Huệ
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lê Đức Tứ
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Văn Thụy
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Đức Thắng
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Đức Thắng
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Một cửa xã Thanh Vân
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Phồn Xương
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Văn Luyến
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Phồn Xương
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Hương
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ Công an
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ Công an
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lê Khắc Thuận
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Hà Thị Thùy
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận xã
  Đơn vị: UBND xã Đồng Tâm
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lương Thị Hòe
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận xã
  Đơn vị: UBND xã Đức Thắng
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Văn Nhân
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận xã
  Đơn vị: UBND xã Phồn Xương
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Trần Đức Thực
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận xã
  Đơn vị: UBND xã Đức Thắng
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Văn Nhân
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận xã
  Đơn vị: UBND xã Phồn Xương
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Đặng Văn Sinh
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND huyện Yên Thế
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Phương Thảo
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND huyện Yên Thế
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Vũ Thị Như Hoa
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Yên Thế
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Ngô Văn Bắc
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận xã
  Đơn vị: UBND xã Đồng Tâm
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ Công an
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ Công an
  Đơn vị: UBND huyện Yên Thế
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Ngụy Thị Mai
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Phó chánh văn phòng
  Đơn vị: Sở Nội Vụ
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Quỳnh Thơm
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lao Động Thương Binh Xã Hội Bảo Sơn
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Hương Sơn
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lao động Thương binh Xã hội Đông Hưng
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ cấp xã
  Đơn vị: UBND Xã Mỹ Hà
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lao động Thương binh Xã hội Đồi Ngô
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ cấp xã
  Đơn vị: UBND thị trấn Đồi Ngô
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lao động Thương binh Xã Hội Chu Điện
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Chu Điện
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Địa chính Bảo Sơn
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Hương Sơn
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Địa chính Đông Hưng
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ cấp xã
  Đơn vị: UBND Xã Mỹ Hà
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Địa chính Chu Điện
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Chu Điện
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Địa chính Đồi Ngô
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ cấp xã
  Đơn vị: UBND thị trấn Đồi Ngô
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Dương Văn Hùng
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Thoa
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 02-03-2016
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận xã Bảo Sơn
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ xã
  Đơn vị: UBND xã Hương Sơn
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận thị trấn Đồi Ngô
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ xã
  Đơn vị: UBND thị trấn Đồi Ngô
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận xã Đông Hưng
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ xã
  Đơn vị: UBND Xã Mỹ Hà
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả