Đăng nhập
Đơn vị
Đơn vị cấp xã
 
 
Đỗ Thị Lưu
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Hà Hiền Nghi
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lê Thúy Lan
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lê Thị Thanh Thảo
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ TN&TKQ Phường Hoàng Văn Thụ
  Đơn vị: UBND phường Hoàng Văn Thụ
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Minh Thùy
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ TN&TKQ Phường Trần Nguyên Hãn
  Đơn vị: UBND phường Trần Nguyên Hãn
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Ngọc Quang
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ TN&TKQ Phường Trần Nguyên Hãn
  Đơn vị: UBND phường Trần Nguyên Hãn
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Thân Thị Thoa
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ TN&TKQ Phường Hoàng Văn Thụ
  Đơn vị: UBND phường Hoàng Văn Thụ
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Phương Thảo
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ TN&TKQ Phường Trần Nguyên Hãn
  Đơn vị: UBND phường Trần Nguyên Hãn
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Vi Thị Kim Tiến
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ TN&TKQ Phường Hoàng Văn Thụ
  Đơn vị: UBND phường Hoàng Văn Thụ
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Ngô Sách Hạnh
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ Công an
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ Công an
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Phương
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Tạ Quang Mạnh
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Dương Thị Huệ
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lê Đức Tứ
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Văn Thụy
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Đức Thắng
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Đức Thắng
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Một cửa xã Thanh Vân 1
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Phồn Xương
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Một cửa xã Thanh Vân 2
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Phồn Xương
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Hương
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ Công an
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ Công an
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lê Khắc Thuận
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 17-09-2015
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Tạ Quang Mạnh
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Dương Thị Huệ
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lê Đức Tứ
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Văn Thụy
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Đức Thắng
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Đức Thắng
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Một cửa xã Thanh Vân
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Phồn Xương
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Văn Luyến
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Một cửa cấp xã
  Đơn vị: UBND xã Phồn Xương
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Thị Hương
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Cán bộ một cửa
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ Công an
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ Công an
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lê Khắc Thuận
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 07-09-2016
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Hà Thị Thùy
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận xã
  Đơn vị: UBND xã Đồng Tâm
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Lương Thị Hòe
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận xã
  Đơn vị: UBND xã Đức Thắng
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Văn Nhân
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận xã
  Đơn vị: UBND xã Phồn Xương
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Trần Đức Thực
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận xã
  Đơn vị: UBND xã Đức Thắng
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Nguyễn Văn Nhân
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận xã
  Đơn vị: UBND xã Phồn Xương
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả