Đăng nhập
Đơn vị
Đơn vị cấp xã
 
 
Địa chính phường Trần Nguyên Hãn
 • Ngày sinh: Cao đẳng
  Trình độ: 06-08-1990
  Chức vụ: Cán bộ cấp Xã
  Đơn vị: UBND phường Trần Nguyên Hãn
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Địa chính phường Hoàng Văn Thụ
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 11-08-1987
  Chức vụ: Cán bộ cấp Xã
  Đơn vị: UBND phường Hoàng Văn Thụ
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực Tư pháp huyện Lục Nam
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 15-08-1984
  Chức vụ: Chuyên Viên
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực LĐTB-XH huyện Lục Nam
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 12-08-1986
  Chức vụ: Chuyên Viên
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực TN-MT huyện Lục Nam
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 19-08-1986
  Chức vụ: Chuyên Viên
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Tư pháp thị trấn Đồi Ngô
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 21-08-1991
  Chức vụ: Cán bộ cấp Xã
  Đơn vị: UBND thị trấn Đồi Ngô
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Tư pháp xã Chu Điện
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 14-08-1991
  Chức vụ: Cán bộ cấp Xã
  Đơn vị: UBND xã Chu Điện
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Địa chính thị trấn Đồi Ngô
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 23-08-1990
  Chức vụ: Cán bộ cấp Xã
  Đơn vị: UBND thị trấn Đồi Ngô
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực TP huyện Hiệp Hòa
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 14-08-1989
  Chức vụ: Chuyên Viên
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực TN-MT huyện Hiệp Hòa
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 01-08-1990
  Chức vụ: Chuyên Viên
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Tư pháp xã Đức Thắng
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 01-08-1990
  Chức vụ: Cán bộ cấp Xã
  Đơn vị: UBND xã Đức Thắng
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Tư pháp xã Thanh Vân
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 13-08-1986
  Chức vụ: Cán bộ cấp Xã
  Đơn vị: UBND xã Thanh Vân
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Địa chính xã Thanh Vân
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 23-08-1989
  Chức vụ: Cán bộ cấp Xã
  Đơn vị: UBND xã Thanh Vân
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực Xây dựng huyện Hiệp Hòa
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 01-08-1983
  Chức vụ: Chuyên Viên
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực Xây dựng huyện Lục Nam
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 01-08-1973
  Chức vụ: Chuyên Viên
  Đơn vị: UBND huyện Lục Nam
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực Tư pháp huyện Yên Thế
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 01-01-1985
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND huyện Yên Thế
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực LĐTB-XH huyện Yên Thế
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 01-08-1985
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND huyện Yên Thế
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực TNMT huyện Yên Thế
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 01-08-2015
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND huyện Yên Thế
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả