Đăng nhập

Phiếu trưng cầu ý kiến

Chủ đề: Ý kiến đánh giá chung các dịch vụ công.

1. Ông/Bà biết được thủ tục hành chính qua kênh thông tin nào sau đây?2.  Ông/Bà cảm thấy như thế nào khi đến thực hiện thủ tục, hành chính tại cơ quan, đơn vị?

3. Khi Ông/Bà nộp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận có thái độ như thế nào?4.  Những nội dung cần phải cải thiện trong thời gian tới để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công đối với tổ chức, công dân

Nhập câu trả lời:

5. Sau khi làm việc với cơ quan, đơn vị, Ông/Bà mong muốn thay đổi điều gì nhất (Vui lòng chọn 1-2 nội dung ưu tiên nhất)?

6. Ý kiến góp ý, phản ánh những nội dung cần phải cải thiện trong thời gian tới để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công (Vui lòng đánh nội dung)

Nhập câu trả lời:

7.  Kết quả giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính
8. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (trên website)
9. Cơ sở vật chất của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả10. Vị trí làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả