Đăng nhập
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Đã giải quyết Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ trả kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Hồ sơ đúng hạn Quá hạn Bổ sung HS Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. Sở Nội Vụ 22 77 40 23 17 60 49 3 8 0 0 0 0 3 3 0 86.667%
2. Sở Xây dựng 25 174 59 56 3 134 133 0 1 0 0 4 0 50 45 5 99.254%
3. UBND TP Bắc Giang 48 11 58 0 58 1 1 0 0 0 0 0 0 145 0 145 100%
4. UBND huyện Hiệp Hòa 238 1264 240 5 235 1255 1248 2 5 0 0 7 0 9927 1072 8855 99.602%
5. UBND huyện Yên Thế 240 468 210 181 29 376 293 31 52 58 0 65 0 366 209 157 86.17%
6. UBND huyện Lục Nam 215 992 164 157 7 1001 871 122 8 3 0 37 0 1025 266 759 99.201%
7. UBND Huyện Yên Dũng 1 191 48 45 3 142 32 86 24 1 0 1 0 3 2 1 83.099%
Tổng số (7 Đơn vị)