Đăng nhập
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Đã giải quyết Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ trả kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Hồ sơ đúng hạn Quá hạn Bổ sung HS Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. Sở Nội Vụ 46 6 21 8 13 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
2. Sở Xây dựng 32 7 29 26 3 10 10 0 0 0 0 0 0 18 5 13 100%
3. UBND TP Bắc Giang 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
4. UBND huyện Hiệp Hòa 29 74 39 39 0 64 45 19 0 0 0 0 0 382 4 378 100%
5. UBND huyện Yên Thế 378 82 255 239 16 123 99 11 13 72 0 10 0 354 101 253 89.431%
6. UBND huyện Lục Nam 209 84 230 216 14 55 44 11 0 0 0 6 0 972 35 937 100%
7. UBND Huyện Yên Dũng 70 35 82 74 8 26 14 10 2 1 0 0 0 28 13 15 92.308%
Tổng số (7 Đơn vị)