Đăng nhập
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Đã giải quyết Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ trả kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Hồ sơ đúng hạn Quá hạn Bổ sung HS Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. Sở Nội Vụ 39 16 34 13 21 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
2. Sở Xây dựng 58 24 26 23 3 53 53 0 0 0 0 2 0 52 31 21 100%
3. UBND TP Bắc Giang 58 0 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 145 ---
4. UBND huyện Hiệp Hòa 1 470 88 87 1 383 381 2 0 0 0 0 0 7071 13 7058 100%
5. UBND huyện Yên Thế 257 240 150 135 15 196 172 10 14 105 0 46 0 398 101 297 92.857%
6. UBND huyện Lục Nam 159 359 176 167 9 321 287 33 1 0 0 18 0 1060 112 948 99.688%
7. UBND Huyện Yên Dũng 48 87 50 47 3 77 29 25 23 1 0 7 0 16 13 3 70.13%
Tổng số (7 Đơn vị)